name: Arcane Aurora Helmet
tradable: No

Components:
Alloy Plate 350X Alloy Plate
Arcane Aurora Helmet Blueprint 1X Arcane Aurora Helmet Blueprint
Neurodes 2X Neurodes
Orokin Cell 1X Orokin Cell
Salvage 500X Salvage

required for:
Frost Aurora Helmet 1X Frost Aurora Helmet
Drop info not available