wiki
market
name: Braton Vandal Receiver
tradable: Yes

required for:
Braton Vandal 1X Braton Vandal