wiki
market
name: Gorgon Wraith Stock
tradable: Yes

required for:
Gorgon Wraith 1X Gorgon Wraith
Place Rarity Chance Quantity
Razorback Uncommon 18.97% 1