name: Oberon Prime Neuroptics Blueprint
tradable: No

required for:
Oberon Prime 1X Oberon Prime