name: Tear Azurite
tradable: No

Components:
Azurite 10X Azurite
Tear Azurite Blueprint 1X Tear Azurite Blueprint

required for:
Balla 10X Balla
Ooltha 10X Ooltha
Plague Kripath 10X Plague Kripath
Rahn Prism 30X Rahn Prism
Raplak Prism 30X Raplak Prism
Sepfahn 10X Sepfahn
Zipfire 10X Zipfire