wiki
market
name: Tiberon Prime
tradable: Yes

Components:
Tiberon Prime Barrel 1X Tiberon Prime Barrel
Tiberon Prime Blueprint 1X Tiberon Prime Blueprint
Orokin Cell 10X Orokin Cell
Tiberon Prime Receiver 1X Tiberon Prime Receiver
Tiberon Prime Stock 1X Tiberon Prime Stock
Drop info not available