wiki
market
name: Tigris Prime
tradable: Yes

Components:
Tigris Prime Barrel 1X Tigris Prime Barrel
Tigris Prime Blueprint 1X Tigris Prime Blueprint
Orokin Cell 10X Orokin Cell
Tigris Prime Receiver 1X Tigris Prime Receiver
Tigris Prime Stock 1X Tigris Prime Stock
Drop info not available