name: Yogwun Stomach
tradable: No

required for:
Jai Ii 5X Jai Ii
Ruhang Ii 5X Ruhang Ii