name: Zetki Apoc Mk I
tradable: No
Place Rarity Chance Quantity
Elite Kosma Outrider Uncommon 12.50% 1