name: Zetki Reactor Mk I
tradable: No
Place Rarity Chance Quantity
Elite Taro Weaver Uncommon 2.50% 1
Elite Kosma Outrider Uncommon 11.11% 1